Tudor

מדריכים למשתמש של טודור
כיצד להשתמש בפונקציית ה-GMT?

שעון הטודור GMT שלכם עוקב אחרי הזמן בשלושה אזורי זמן שונים במקביל. זמן הייחוס מצוין על ידי מחוג 24 השעות האדום, יחד עם מחוג הדקות הרגיל.
הזמן המקומי מצויין על ידי מחוג השעות הרגיל ומחוג הדקות. ניתן להציג אזור זמן שלישי באמצעות שימוש במסגרת המסתובבת.

שלב ראשון

הבריגו את הכתר ההברגה החוצה ומתחו אותו עד הסוף. סובבו אותו לשני הכיוונים כדי לכוון את זמן הייחוס באמצעות מחוג 24 השעות ומחוג הדקות.

שלב שני

הבריגו את כתר המתיחה חזרה פנימה והעבירה חריץ אחד. סובבו אותו לשני הכיוונים כדי לכוון את השעה המקומית. מחוג השעות נע בקפיצות של שעה אחת. ואז הבריגו את הכתר המתיחה חזרה פנימה והבריגו אותו עד הסוף.

שלב שלישי

סובבו את המסגרת לשני הכיוונים בהתאם להפרש הזמן בין זמן הייחוס המצוין על ידי מחוג 24 השעות לשעה באזור הזמן השלישי. מחוג 24 השעות המופיע על המסגרת מציין את השעה באזור הזמן השלישי.

שעונים שייתכן שתאהבו

קולקציות נבחרות