Tudor

מדריכים למשתמש של טודור
כיצד לכוון את השעה?

בנקודות מסוימות בחייו, תצטרכו לכוון את הטודור שלכם לשעה הרצויה.

שלב ראשון

הבריגו את כתר המתיחה החוצה ומשכו אותו עד הסוף.

שלב שני

סובבו את כתר המתיחה לשני הכיוונים עד שהמחוגים מציינים את השעה הרצויה.

שלב שלישי

דחפו את כתר המתיחה חזרה והבריגו אותו עד הסוף.

שעונים שייתכן שתאהבו

קולקציות נבחרות