Tudor

ביטחון מידע

האתר הרשמי של טודור

הודעת פרטיות של טודור

מבוא

טודור מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על נתוניך האישיים. הודעת פרטיות זו תיידע אותך לגבי האופן שבו אנו מטפלים בנתוניך האישיים כשהנך מבקר/ת באתר האינטרנט שלנו (ללא תלות במיקום שממנו התחברת) ולגבי זכויות הפרטיות שלך והאופן שבו החוק החל מגן עליך.

בקר

בהודעת פרטיות זו, המונחים "טודור", "אנו", "איננו", "מאיתנו", "אותנו", "לנו", "בידינו" או "שלנו" מתייחסים אל:

שעוני טודור SA

Rue François-Dussaud 3

1211 Geneva 26

Switzerland

מספר חברה שוויצרי CH-660.0.014.946-7

חברת שעוני טודור SA היא הבקר עבור הנתונים האישיים שנאספו באמצעות אתר אינטרנט זה.

מפקח על נתונים אישיים

אנו מינינו מפקח על נתונים אישיים, שבאחריותו לפקח על שאלות בהקשר להודעת פרטיות זו. אם יש לך שאלות אודות הודעת פרטיות זו, לרבות בקשות ליישם את זכויותיך המשפטיות, עליך ליצור קשר עם המפקח על הנתונים האישיים, באמצעות הפרטים הבאים.

המפקח על הנתונים האישיים: מר קזבייה בראון / Mr. Xavier Braun

כתובת למשלוח דואר: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Geneva 26, Switzerland

מספר טלפון: +4122 302 22 00

דואר אלקטרוני: privacy@tudorwatch.com

הרשות המפקחת

זכותך גם להגיש תלונה בכל עת לרשות המפקחת בתחום השיפוט המתאים.

הנתונים שאנו אוספים אודותיך

משמעות המושג ’נתונים אישיים‚ היא כל מידע אודות אדם המאפשר את זיהויו. הגדרה זו אינה כוללת נתונים שמהם הוסרו הפרטים המזהים (נתונים אנונימיים).

אנו לא אוספים קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים מכל סוג שהוא (ובכללם פרטים אודות הגזע או העדה שלך, אמונות דתיות או פילוסופיות, חיי מין, נטייה מינית, דעות פוליטיות, חברות באיגודי עובדים, מידע אודות בריאותך ונתונים גנטיים וביומטריים). אנו לא אוספים כל מידע שהוא לגבי הרשעות ועבירות פליליות.

כיצד נאספים הנתונים האישיים שלך?

המטרות שלשמן אנו נשתמש בנתוניך האישיים

אנו מפרטים להלן, בתצוגת טבלה, תיאור של כל האופנים שבהם אנו מתכננים להשתמש בנתוניך האישיים, ושל הבסיסים המשפטיים שעליהם אנו מסתמכים כדי לעשות זאת. אנו גם זיהינו מהם האינטרסים הלגיטימיים שלנו במידת הצורך.

לתשומת לבך, ייתכן שנעבד את נתוניך האישיים על סמך יותר מבסיס משפטי אחד, בהתאם למטרה הספציפית שעבורה אנו משתמשים בנתוניך. אנא צור/צרי עמנו קשר אם דרושים לך פרטים אודות הבסיס המשפטי הספציפי שעליו אנו מסתמכים כדי לעבד את נתוניך האישיים, במקרים שבהם מפורט יותר מבסיס משפטי אחד בטבלה שלהלן.

שינוי מטרה

אנו נשתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך המטרה שלשמה אספנו אותם, אלא אם יש לנו סיבה סבירה להניח שעלינו להשתמש בהם מסיבה נוספת, ושסיבה זו תואמת למטרה המקורית. אם ברצונך לקבל הסבר באשר לאופן שבו העיבוד לשם המטרה החדשה תואם למטרה המקורית, אנא צור/צרי עמנו קשר.

אם נידרש להשתמש בנתוניך האישיים למטרה שאינה קשורה למטרה המקורית, אנו נודיע לך על כך ונסביר מהו הבסיס המשפטי שמאפשר לנו לעשות זאת.

לתשומת לבך, אנו עשויים לעבד את נתוניך האישיים ללא ידיעתך או הסכמתך, בהתאם לכללים הנ”ל, כאשר הדבר נדרש או מותר על פי חוק.

שמירת נתונים

אנו נשמור את נתוניך האישיים אך ורק כל עוד יש בכך צורך סביר למימוש המטרות שלשמן אספנו אותם, לרבות לצורך עמידה בדרישות משפטיות, תקינה, מס, חשבונאות או דיווח. אנו עשויים לשמור את נתוניך האישיים למשך תקופה ארוכה יותר במקרה של תלונה או אם אנו מעריכים שקיים סיכון סביר להתדיינות משפטית ביחס לקשר שלנו אתך.

כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה לנתוניך האישיים, אנו מתחשבים בכמות, במהות וברגישות הנתונים האישיים, בסיכון האפשרי לנזק כתוצאה משימוש לא מאושר או מחשיפה של נתוניך האישיים, במטרות שלשמן אנו מעבדים את נתוניך האישיים ובאפשרותנו להגשים מטרות אלה באמצעים אחרים, וכן בדרישות המשפטיות, התאימות, המס, החשבונאות או בכל דרישה אחרת שיש להחיל.

הפרטים לגבי תקופות השמירה עבור ההיבטים השונים של נתוניך האישיים מוצגים בטבלה הנ”ל.

שיווק

באפשרותך לבקש מאתנו או מצדדים שלישיים להפסיק את משלוח הודעות השיווק בכל עת באמצעות לחיצה על הקישורים לביטול ההצטרפות שבהודעות השיווק שנשלחות אליך או ביצירת קשר אתנו בכל עת.

אם החלטת לבטל את קבלת הודעות השיווק הללו, הביטול לא יחול על נתונים אישיים שסופקו לנו כתוצאה מפעילויות/מטרות 1-4 כמפורט לעיל.

חשיפות של נתוניך האישיים

בכפוף להסכמתך, אנו עשויים לשתף את נתוניך האישיים עם צדדים שלישיים פנימיים וחיצוניים.

בכל מקרה, אנו דורשים מכל הצדדים השלישיים לכבד את אבטחת נתוניך האישיים ולטפל בהם בהתאם לחוק. איננו מאפשרים לספקי שירותים עצמאיים להשתמש בנתוניך האישיים לצורך מטרותיהם ומאפשרים להם לעבד את נתוניך האישיים לשם המטרות המצוינות ובהתאם להנחיותינו בלבד.

העברות בינלאומיות

אנו משתפים את נתוניך האישיים בתוך קבוצת החברות של רולקס. האמור לעיל עשוי להיות כרוך בהעברת נתוניך אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (EEA).

חלק מן הצדדים השלישיים החיצוניים שלנו ממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי כך שהעיבוד שהם מבצעים בנתוניך האישיים יכלול את העברת הנתונים מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי.

בכל פעם שאנו מעבירים את נתוניך האישיים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי, אנו מוודאים שרמת הגנה דומה ניתנת להם באמצעות ההבטחה ליישום אחד מבין אמצעי האבטחה הבאים לכל הפחות:

אנא צור/צרי עמנו קשר אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות המנגנון המסוים שבו אנו משתמשים להעברת נתוניך האישיים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

אבטחת נתונים

אנו נקטנו באמצעי אבטחה נאותים כדי למנוע אבדן, שימוש או גישה לא מאושרים, שינוי או חשיפה בשוגג של נתוניך האישיים. בנוסף, אנו מגבילים את הגישה לנתוניך האישיים לעובדים, סוכנים, קבלנים ולצדדים שלישיים נוספים הזקוקים לעשות בהם שימוש מקצועי. הם יעבדו את נתוניך האישיים אך ורק על פי הנחיותינו והם כפופים לחובת שמירה על סודיות.

יישמנו הליכים לטיפול בכל חשד שהוא לעברה ביחס לנתונים אישיים ואנו נודיע לך ולכל גוף מסדיר רלוונטי על עברה שכזו כאשר אנו נדרשים לכך על פי חוק.

קבצי עוגיות & קישורי צד שלישי

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כדי לדחות את כל קבצי ה- Cookie של הדפדפן, או חלק מהם, או כדי להתריע בפניך כאשר אתרי אינטרנט מתקינים או ניגשים לקובצי Cookie. לתשומת לבך, אם תבטל את הפעלתם של קובצי ה-Cookie, או אם תסרב/י לשימוש בהם, ייתכן שחלקים מסוימים באתר אינטרנט זה לא יהיו נגישים או לא יפעלו כראוי. לקבלת מידע נוסף על קבצי ה-Cookie שבהם אנו משתמשים, לחץ/י כאן.

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרים, תוספים ואפליקציות של צדדים שלישיים. לחיצה עם קישורים אלו או הפעלת החיבורים הללו עשויה להעניק אישור לצדדים שלישיים לאסוף או לשתף נתונים אודותיך. אין לנו שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות שלהם. כאשר החלטת לעזוב את אתר האינטרנט שלנו, אנו ממליצים לך לקרוא את הודעת הפרטיות של כל אתר שבו הנך מבקר/ת.

זכויותיך המשפטיות

בנסיבות מסוימות, ובמסגרת החוקים החלים על הגנת הנתונים, עומדות לרשותך זכויות מסוימות ביחס לנתוניך האישיים, כמפורט להלן:

אם ברצונך לממש את הזכויות המפורטות לעיל, אנא צרו קשר עם המפקח על הנתונים האישיים.

ללא צורך בתשלום נוסף במרבית המקרים

לא תידרש/י לשלם על מנת לגשת לנתוניך האישיים (או על מנת לממש כל זכות אחרת). עם זאת, ייתכן שנחייב אותך בתשלום סביר אם בקשתך מופרכת בעליל, חוזרת על עצמה או מופרזת. בנסיבות אלה, נוכל גם לסרב להיענות לבקשתך.

מה נוכל לבקש ממך

ייתכן שנבקש ממך מידע ספציפי כדי לסייע לנו באימות זהותך וכדי לוודא את זכות הגישה שלך לנתוניך האישיים (או כדי לממש את זכויותיך האחרות). זהו אמצעי אבטחה כדי לוודא שנתונים אישיים לא ייחשפו לכל מי שאין לו זכות לקבלם. אנו עשויים גם ליצור עמך קשר לצורך קבלת מידע נוסף, בקשר לבקשתך לזרז את תשובתנו.

פרק הזמן לקבלת התשובה

אנו משתדלים להשיב לכל הבקשות הלגיטימיות בתוך חודש אחד. לעתים, פרק הזמן יהיה ארוך יותר אם בקשתך מורכבת במיוחד או אם שלחת מספר בקשות. במקרה זה, אנו נודיע לך על התקדמות הטיפול בבקשתך/ בקשותיך.

חובתך להודיע לנו על שינויים

יש חשיבות לכך שהנתונים האישיים שיש בידינו אודותיך הם מדויקים ועדכניים. אנא עדכן/י אותנו אם נתוניך האישיים השתנו במהלך הקשר עמנו.