Tudor

Gebruiks­voorwaarden

OFFICIËLE WEBSITE VAN TUDOR

Officiële website van Tudor

Alle producten die op de website worden weergegeven, kunnen verkrijgbaar zijn bij officiële TUDOR-retailers. Als bewijs van echtheid worden originele TUDOR-producten uitsluitend verkocht door officiële TUDOR-retailers. TUDOR verkoopt geen horloges rechtstreeks via de website en kan de echtheid van online verkochte horloges niet garanderen. TUDOR nodigt u uit een bezoek te brengen aan uw dichtstbijzijnde TUDOR-retailer. TUDOR behoudt zich te allen tijde het recht voor de op de website gepresenteerde modellen te wijzigen. Hoewel TUDOR heeft geprobeerd de vormen en kleuren van zijn producten nauwkeurig weer te geven op de website, is de juiste weergave vooral afhankelijk van uw beeldscherm en kunnen de vormen en kleuren anders worden waargenomen. Iedere toevoeging of vervanging van onderdelen of accessoires die niet door TUDOR zijn vervaardigd, evenals alle wijzigingen of materiële veranderingen in of op TUDOR-producten aangebracht door een niet door TUDOR gemachtigde derde, maakt de garantie ongeldig. TUDOR verleent geen goedkeuring aan wijzigingen die door niet-gemachtigde derden zijn aangebracht in TUDOR-producten, met inbegrip van de toevoeging van woordelijke en grafische elementen en personalisaties (zoals zwart gecoate horloges, toevoeging na verkoop van diamanten, bezels, wijzerplaten, banden enz.). Deze wijzigingen kunnen afbreuk doen aan de kwaliteit en integriteit van TUDOR-producten. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken, handelsnamen, ontwerpen en auteursrechten zijn gereserveerd en exclusief eigendom van TUDOR.

PRIVACYBELEID

TUDOR respecteert uw recht op privacy en hecht veel belang aan uw vertrouwen. Dit privacybeleid (het ‘Beleid’) beschrijft de privacypraktijken die gelden op de website TUDORWATCH.COM (de ‘Website’). Het Beleid is van toepassing op alle soorten gegevens die wij over u verzamelen tijdens uw gebruik van de Website en op de manier waarop TUDOR deze gegevens gebruikt en deelt.

Lees het volgende zorgvuldig, zodat u onze beleidsregels en -praktijken voor de behandeling van persoons­gegevens goed begrijpt. Dit Beleid is niet van toepassing op de gegevens die u aan TUDOR verschaft of op de gegevens die TUDOR mogelijk offline en/of op andere manieren verzamelt. Het Beleid is evenmin van toepassing op de gegevens verzameld door gelieerde of externe websites of toepassingen die een koppeling hebben naar of toegankelijk zijn vanaf de Website.

UW TOESTEMMING

Door de Website te gebruiken stemt u ermee in dat wanneer u persoons­gegevens via de Website verzendt, TUDOR die gegevens kan verzamelen, gebruiken en openbaren in overeenstemming met dit Beleid.

GEGEVENS DIE OVER U ZIJN VERZAMELD

TUDOR verzamelt geen persoons­gegevens van u zonder uw medeweten of toestemming, en vraagt u niet om deze gegevens om de Website te openen en gebruiken.

Zoals op veel websites, kunnen op deze Website actief persoons­gegevens worden verzameld en opgeslagen die u vrijwillig verschaft wanneer u op de Website bent, met inbegrip van het delen van webpagina’s per e-mail of door u toe te staan direct met TUDOR te communiceren per e-mail in verband met de Website.

TUDOR KAN DE VOLGENDE GEGEVENS OVER U VERZAMELEN:

Persoonsgegevens die u vrijwillig aan TUDOR doorgeeft, zoals uw volledige naam en e-mailadres.

GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG DOORGEEFT:

INFORMATIE ZOALS IP-ADRESSEN, COOKIES EN WEBBAKENS:

Wanneer u de Website bezoekt, kunnen bepaalde gegevens passief worden verzameld (d.w.z. zonder dat u de gegevens actief verschaft). TUDOR kan bepaalde gegevens verzamelen over uw computer en internetverbinding, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om samengevoegde gegevens bij adverteerders te rapporteren. Het gaat hierbij om statistische gegevens over de apparatuur van gebruikers en browsehandelingen en -patronen. Individuen zijn niet identificeerbaar.

Op de Website kunnen ‘cookies’ worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Website. Hiermee kan TUDOR uw ervaring en de gebruiksvriendelijkheid van de Website verbeteren. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat een webbrowser op uw harde schijf kan opslaan en waarmee de Website informatie over u en uw voorkeuren kan onthouden. Met een cookie kunnen geen andere gegevens van uw harde schijf worden opgehaald, computervirussen worden doorgegeven of uw e-mailadres worden opgehaald. Als u alleen de Website bezoekt, kan een cookie alleen uw browser identificeren.

De Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand onder de 13 jaar mag persoons- en andere gegevens aan de Website doorgeven, en TUDOR zal niet bewust gegevens van Websitebezoekers uit de leeftijdsgroep verzamelen.

GEBRUIK EN OPENBAARMAKING VAN PERSOONS- EN ANDERE GEGEVENS

Conform de voorwaarden van dit Beleid kan TUDOR uw persoons- en andere gegevens gebruiken om de inhoud van de Website te verbeteren, de Website aan te passen aan uw voorkeuren en informatie aan u door te geven (als u daarom hebt gevraagd) voor marketing- en onderzoeksdoelen en voor de in dit Beleid genoemde doelen. Persoons- en andere gegevens die u via de Website doorgeeft, zullen niet worden verkocht of gepubliceerd.

TUDOR kan bovendien uw persoons- en andere gegevens doorgeven aan de hierna genoemde derden, die er allen mee hebben ingestemd deze te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid:

Tot slot kan TUDOR uw persoons- en andere gegeven openbaar maken wanneer dit wordt vereist door de wetgeving of gerechtelijke bevelen.

BEVEILIGING

Bescherming van uw persoons- en andere gegevens is van primair belang voor TUDOR. De verzamelde persoons- en andere gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en TUDOR neemt bovendien alle redelijke voorzorgs­maatregelen om deze te beschermen.

TUDOR kan echter niet garanderen en verklaren dat onze beveiliging voldoet aan specifieke normen of deze overtreft. Geen enkele overdracht via internet is volledig veilig en gegevens zijn nooit volledig beschermd tegen kwetsbaarheden. TUDOR kan de veiligheid van de Website, database of services niet garanderen, noch kan TUDOR garanderen dat de door u doorgegeven persoonsgegevens niet worden onderschept tijdens de overdracht ervan op internet. TUDOR is niet verantwoordelijk voor de acties van derden.

RECHT OP RAADPLEGING, WIJZIGING, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, wijzigen, corrigeren en verwijderen, en kunt hierover te allen tijde contact opnemen met TUDOR.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

TUDOR behoudt zich het recht voor dit Beleid van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken en u stemt ermee in gebonden te zijn door deze wijzigingen, aanpassingen of updates. Als dit Beleid wordt gewijzigd, wordt het gereviseerde beleid op de Website gepubliceerd. Controleer dit regelmatig en/of voordat u persoonlijk identificeerbare informatie doorgeeft.

CONTACT OPNEMEN MET TUDOR

Neem voor vragen of zorgen over dit Beleid of onze privacypraktijken contact met ons op door te schrijven of bellen naar:

TUDORwatch SA

Rue François-Dussaud, 3

1211 Genève 26 – Zwitserland

+41 22 302 22 00

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw toegang tot en gebruik van de website TUDORWATCH.COM (de ‘Website’) is onderhevig aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Door naar de Website te gaan en deze te bezoeken accepteert u zonder beperking of voorbehoud deze gebruiksrechten­overeenkomst.

AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN VAN TUDOR

TUDOR is eigenaar van de Website. TUDOR is eigenaar van of heeft rechten op achtergronden, pictogrammen, karakters, illustraties, afbeeldingen, graphics, muziek, tekst, video’s, software en andere inhoud van de Website (de ‘Inhoud’) en alle HTML-, CGI- en andere code en scripts in elke indeling waarmee de Website is geïmplementeerd (de ‘Code’). De Inhoud en Code van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd. Uitgezonderd zoals hier uiteengezet mag u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TUDOR geen Code of Inhoud van de Website kopiëren, wijzigen, uploaden, downloaden, doorgeven, opnieuw publiceren, weergeven voor herdistributie om commerciële redenen aan derden of anderszins distribueren. U mag de Inhoud of Code van de Website alleen gebruiken voor de hier uiteengezette doelen.

Alle namen, logo’s en handelsmerken die op de Website verschijnen, zijn eigendom van TUDOR. U mag ze niet gebruiken op een manier die verwarring kan veroorzaken of op enige andere manier zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TUDOR.

Als u deze gebruiksrechten­overeenkomst niet naleeft, is dat contractbreuk en overtreedt u de auteursrechten, handelsmerkrechten en andere eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten. U mag delen van de Website alleen om niet-commerciële redenen op papier afdrukken.

AANSPRAKELIJKHEID: GEEN GARANTIES OF TOEZEGGINGEN

Hoewel TUDOR zijn uiterste best doet om accurate en actuele informatie op de Website op te nemen, geeft het bedrijf geen garanties en doet het geen toezeggingen met betrekking tot de inhoud van de Website, die als zodanig wordt geleverd. Voor zover toegestaan door de wet is TUDOR op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of vervolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, punitieve schadevergoedingen en/of claims van derden voortvloeiend uit het gebruik van, de toegang tot of het onvermogen om de informatie en/of de op de Website aangeboden producten te gebruiken, of schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website. Verder aanvaardt TUDOR geen verantwoordelijkheid en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van of infectie door virussen van uw computerapparatuur of andere eigendommen in verband met uw toegang tot, gebruik van of bezoek aan de Website of het downloaden van informatie van de Website.

De ongeldigheid van een bepaalde voorwaarde of bepaling in de gebruiksrechten­overeenkomst heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die delen van de gebruiksrechten­overeenkomst die door de betreffende gerechtshoven wel afdwingbaar worden geacht.

PRIVACY

Lees het Privacybeleid dat de manier bepaalt waarop TUDOR alle persoonsgegevens behandelt die door u worden verstrekt.

LINKS EN WEBSITES VAN DERDEN

TUDOR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites met koppelingen van of naar de TUDOR-website. Het volgen van een link naar een andere website is geheel voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hoewel TUDOR op de Website links kan verschaffen naar andere sites, is de opname van deze links alleen voor het gemak van de gebruiker bedoeld. TUDOR doet geen uitspraken over en wijst alle expliciete en impliciete garanties af met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, wettigheid of andere eigenschappen van materialen of informatie op deze sites.

REVISIES

TUDOR kan te allen tijde de voorwaarden in deze gebruiksrechten­overeenkomst reviseren door deze publicatie bij te werken. U accepteert revisies en moet deze pagina periodiek bezoeken om de huidige voorwaarden door te nemen welke op uw gebruik van de Website van toepassing zijn.

RECHTSGEBIED

Elk geschil over de inhoud of het gebruik van de Website wordt beheerst door het materiële recht van Zwitserland en de jurisdictie en locatie van een dergelijke actie zullen uitsluitend berusten bij de gewone rechters van het kanton Genève.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juli 2018.

© TUDOR, 2018 Alle rechten voorbehouden.