Tudor

Gegevensbescherming

OFFICIËLE WEBSITE VAN TUDOR

Privacyverklaring van Tudor

INLEIDING

TUDOR respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u de site bezoekt), geven we uitleg over uw privacyrechten en vertellen we hoe u wettelijk beschermd bent.

BEHEERDER

Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over ‘TUDOR’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzen we naar:

Montres TUDOR SA

Rue François-Dussaud 3

1211 Genève 26

Zwitserland

Registratienummer in Zwitserland CH-660.0.014.946-7

Montres TUDOR SA is de beheerder van de persoons­gegevens die via deze website worden verzameld.

TOEZICHTHOUDER PERSOONSGEGEVENS

We hebben een toezichthouder van de persoons­gegevens aangesteld. Deze houdt toezicht op kwesties die verband houden met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan aan de hand van de volgende gegevens contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.

Toezichthouder persoonsgegevens: Dhr. Xavier Braun

Postadres: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Zwitserland

Telefoonnummer: +4122 302 22 00

E-mailadres: privacy@tudorwatch.com

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U hebt ook te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd. Daarvan zijn uitgesloten gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We verzamelen geen speciale categorieën gegevens over u (dit is met inbegrip van details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele leven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonden en gezondheids-, genetische en biometrische gegevens). We verzamelen evenmin gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We geven hierna in tabelvorm een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens gaan verzamelen en op grond van welke wettelijke grondslagen wij dat doen. Waar gepast hebben we bepaald wat onze legitieme belangen zijn.

Merk op dat we uw persoonsgegevens om meer dan één wettelijke reden kunnen verwerken, al naar gelang het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer details nodig hebt over de specifieke wettelijke grondslag op grond waarvan we uw persoons­gegevens verwerken wanneer er meer dan één grondslag in de volgende tabel wordt vermeld.

WIJZIGING VAN DOEL

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs kunnen aannemen dat we ze om een andere reden nodig hebben en dat die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt hebben over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u waarschuwen en uitleggen op grond van welke wettelijke grondslag we dit kunnen doen.

Merk op dat we uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de voorgaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

GEGEVENSBEHOUD

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren ingeval van een klacht of als we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een geschil kan ontstaan binnen de relatie die we met u hebben.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van niet-geautoriseerd gebruik of openbaring van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere vereisten.

Details van bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens vindt u in de voorgaande tabel.

MARKETING

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen u marketingberichten toe te zenden door de afmeldlinks te volgen die u aantreft in elk naar u verzonden marketingbericht, of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor de ontvangst van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van de activiteiten/doelen onder 1-4 hiervoor.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u ermee instemt, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met interne en externe derden.

In alle gevallen vragen wij alle derden de veiligheid van uw persoons­gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doelen en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doelen en in overeenstemming met onze instructies.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

We delen uw persoonsgegevens binnen de TUDOR-bedrijvengroep. Hierdoor kan het gebeuren dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.

Sommige van onze externe derden bevinden zich buiten de EER, zodat uw persoonsgegevens voor verwerking door deze bedrijven buiten de EER worden overgedragen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, waarborgen we dat deze even goed worden beschermd door te zorgen dat ten minste een van de volgende veiligheids­maatregelen is geïmplementeerd:

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken om uw persoons­gegevens buiten de EER over te dragen.

GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben gepaste beveiligings­maatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, op niet-toegestane manier worden gebruikt of geopend, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. We beperken bovendien de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die deze toegang om zakelijke redenen nodig hebben. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en hebben een vertrouwelijkheidsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om mogelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en waarschuwen u en elke toepasselijke regelgevende autoriteit over inbreuken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

COOKIES EN LINKS NAAR DERDEN

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of lezen. Als u cookies uitschakelt of weigert, denk er dan aan dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet langer toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u hier.

Deze website kan links bevatten naar externe websites, toepassingen en invoegtoepassingen. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, staat u mogelijk derden toe gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, moedigen we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens volgens de wetgeving op gegevens­bescherming de volgende rechten:

Als u de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.

GEWOONLIJK GEEN VERGOEDING VEREIST

U hoeft geen vergoeding te betalen om uw persoonsgegevens te raadplegen (of de andere rechten uit te oefenen). We kunnen u echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is. We kunnen in die omstandigheden ook weigeren op uw verzoek in te gaan.

WAT WE MOGELIJK VAN U NODIG HEBBEN

We moeten u mogelijk om specifieke gegevens vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te voeren). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet worden openbaar gemaakt aan iemand die daar geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u in verband met uw verzoek om nadere gegevens te vragen en ons antwoord te versnellen.

TIJDSLIMIET VOOR EEN REACTIE

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Als uw verzoek erg complex is of u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan dit soms langer dan een maand duren. In dat geval blijven we u op de hoogte houden.

UW PLICHT OM ONS OVER WIJZIGINGEN TE INFORMEREN

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens de relatie die u met ons heeft.