Menu
Tudor swiss watch , diving watches, luxury watches
OFFICIËLE WEBSITE VAN TUDOR GEGEVENSBESCHERMING
OFFICIËLE WEBSITE VAN TUDOR

Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING VAN TUDOR

INLEIDING


TUDOR respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u de site bezoekt), geven we uitleg over uw privacyrechten en vertellen we hoe u wettelijk beschermd bent.BEHEERDER


Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over ‘TUDOR’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzen we naar:
Montres TUDOR SA

 

Rue François-Dussaud 3
1211 Genève 26
Zwitserland

 

Registratienummer in Zwitserland CH-660.0.014.946-7

Montres TUDOR SA is de beheerder van de persoons­gegevens die via deze website worden verzameld.TOEZICHTHOUDER PERSOONSGEGEVENS


We hebben een toezichthouder van de persoons­gegevens aangesteld. Deze houdt toezicht op kwesties die verband houden met deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan aan de hand van de volgende gegevens contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.

Toezichthouder persoonsgegevens: Dhr. Xavier Braun
Postadres: 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Zwitserland
Telefoonnummer: +4122 302 22 00
E-mailadres: privacy@tudorwatch.comTOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT


U hebt ook te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN


Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een individu waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd. Daarvan zijn uitgesloten gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen over u verschillende soorten persoons­gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben we als volgt gegroepeerd:


• Identiteitsgegevens zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijke identificatie, burgerlijke status, functie, geboortedatum en geslacht.

• Contactgegevens zoals adres, e-mailadres en telefoonnummers.

• Technische gegevens betreffen IP-adressen, uw aanmeldgegevens, type en versie van uw browser, tijdzone-instelling en locatie, type en versie van invoegtoepassingen in uw browser, uw besturings­systeem en platform en andere technologie op apparaten waarmee u deze website bezoekt.

• Gebruiksgegevens betreffen informatie over hoe u deze website gebruikt.

• Marketing- en communicatie­gegevens betreffen uw voorkeuren om marketingmateriaal van ons en derden te ontvangen en uw communicatie­voorkeuren.

We verzamelen geen speciale categorieën gegevens over u (dit is met inbegrip van details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele leven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbonden en gezondheids-, genetische en biometrische gegevens). We verzamelen evenmin gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen.


HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?


We gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over u te verzamelen, zoals:


• Directe interactie. U kunt ons uw identiteit, contact- en marketinggegevens en communicatie­gegevens verschaffen door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.

• Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u interageert met onze website, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en browsepatronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogboeken en andere, soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer details.
• Derden. We ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden, zoals hierna uitgelegd:

• Analytische oplossingen van de volgende partijen:
Adobe Analytics in Ierland — Content Square in Frankrijk

• Technische monitoringoplossing van de volgende partij: New Relic in de VS

• Kaartservices van de volgende partijen:
Google Maps in de VS — Baidu Maps in China

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN


We geven hierna in tabelvorm een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens gaan verzamelen en op grond van welke wettelijke grondslagen wij dat doen. Waar gepast hebben we bepaald wat onze legitieme belangen zijn.


Merk op dat we uw persoonsgegevens om meer dan één wettelijke reden kunnen verwerken, al naar gelang het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer details nodig hebt over de specifieke wettelijke grondslag op grond waarvan we uw persoons­gegevens verwerken wanneer er meer dan één grondslag in de volgende tabel wordt vermeld.

• Doel/activiteit: U waarschuwen over veranderingen in onze privacyverklaring

• Type gegevens: (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Marketing en communicatie

• Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang: (a) Uitvoering van een contract met u (b) Vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen (c) Vereist voor onze legitieme belangen (onze dossiers up-to-date houden)

• Bewaarperiode: 12 maanden

• Doel/activiteit: Ons bedrijf en deze website beheren en beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportering en hosten van gegevens)

• Type gegevens: (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens

• Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang: (a) Vereist voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering (b) Vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

• Bewaarperiode: 12 maanden

• Doel/activiteit: Analytische gegevens gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelatie en ervaringen te verbeteren

• Type gegevens: (a) Technische gegevens (b) Gebruiksgegevens

• Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang: Vereist voor onze legitieme belangen (om types klanten voor onze producten en diensten te definiëren, onze website up-to-date te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en gegevens voor onze marketingstrategie te genereren)

• Bewaarperiode: 25 maanden

• Doel/activiteit: U voorzien van marketingcommunicatie en -informatie over ons bedrijf en onze producten

• Type gegevens: (a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Marketing en communicatie

• Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief de grondslag voor legitiem belang: Vereist voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf uit te breiden) (b) Toestemming

• Bewaarperiode: Na kennisgeving door de betreffende persoon dat deze geen marketingcommunicatie meer wil ontvangen


WIJZIGING VAN DOEL


We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs kunnen aannemen dat we ze om een andere reden nodig hebben en dat die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt hebben over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.


Als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u waarschuwen en uitleggen op grond van welke wettelijke grondslag we dit kunnen doen.

Merk op dat we uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de voorgaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.


GEGEVENSBEHOUD


We bewaren uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld, met inbegrip van het voldoen aan juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. We kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren ingeval van een klacht of als we er redelijkerwijs van overtuigd zijn dat er een geschil kan ontstaan binnen de relatie die we met u hebben.


Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van niet-geautoriseerd gebruik of openbaring van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke juridische, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige en andere vereisten.

Details van bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens vindt u in de voorgaande tabel.


MARKETING


U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen u marketingberichten toe te zenden door de afmeldlinks te volgen die u aantreft in elk naar u verzonden marketingbericht, of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor de ontvangst van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen als gevolg van de activiteiten/doelen onder 1-4 hiervoor.


OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Indien u ermee instemt, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met interne en externe derden.


In alle gevallen vragen wij alle derden de veiligheid van uw persoons­gegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doelen en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doelen en in overeenstemming met onze instructies.


INTERNATIONALE OVERDRACHTEN


We delen uw persoonsgegevens binnen de TUDOR-bedrijvengroep. Hierdoor kan het gebeuren dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen.


Sommige van onze externe derden bevinden zich buiten de EER, zodat uw persoonsgegevens voor verwerking door deze bedrijven buiten de EER worden overgedragen.


Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, waarborgen we dat deze even goed worden beschermd door te zorgen dat ten minste een van de volgende veiligheids­maatregelen is geïmplementeerd:


• We dragen uw persoonsgegevens alleen over naar landen waar persoonsgegevens volgens de Europese Commissie voldoende worden beschermd. Zie voor meer details Europese Commissie: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

• Wanneer we een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen we specifieke, door de Europese Commissie goedgekeurde contracten gebruiken waardoor persoonsgegevens even goed beschermd zijn als in Europa. Zie voor meer details Europese Commissie: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

• Wanneer we een beroep doen op dienstverleners in de VS, kunnen we gegevens naar hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild dat hen verplicht persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS even goed te beschermen. Zie voor meer details Europese Commissie: EU-VS-privacyschild.


Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken om uw persoons­gegevens buiten de EER over te dragen.


GEGEVENSBEVEILIGING


We hebben gepaste beveiligings­maatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, op niet-toegestane manier worden gebruikt of geopend, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. We beperken bovendien de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers, agenten, aannemers en andere derden die deze toegang om zakelijke redenen nodig hebben. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en hebben een vertrouwelijkheidsplicht.


We hebben procedures geïmplementeerd om mogelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en waarschuwen u en elke toepasselijke regelgevende autoriteit over inbreuken wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.


COOKIES EN LINKS NAAR DERDEN


U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of lezen. Als u cookies uitschakelt of weigert, denk er dan aan dat sommige onderdelen van deze website mogelijk niet langer toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Meer informatie over de door ons gebruikte cookies vindt u hier.


Deze website kan links bevatten naar externe websites, toepassingen en invoegtoepassingen. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, staat u mogelijk derden toe gegevens over u te verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, moedigen we u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.


UW WETTELIJKE RECHTEN


Onder bepaalde omstandigheden hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens volgens de wetgeving op gegevens­bescherming de volgende rechten:


• Toegang verzoeken tot uw persoonsgegevens (gewoonlijk aangeduid als een ‘toegangsverzoek van betrokkene’). Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, en kunt u controleren dat wij deze op wettelijk toegestane wijze verwerken.

• Correctie aanvragen van persoonsgegevens die wij over u bezitten. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk wel de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons doorgeeft.

• Wissen van uw persoonsgegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U kunt ook het recht hebben ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hierna) indien wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Merk echter op dat wij mogelijk niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering als gevolg van specifieke wettelijke redenen, waarover wij u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen informeren.

• Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij uitgaan van een legitiem belang (of dat van een derde) en er iets is in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen deze reden omdat volgens u uw fundamentele rechten en vrijheden in gevaar worden gebracht. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer wij uw gegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende, legitieme redenen hebben uw gegevens te verwerken en dat deze zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

• Een beperking aanvragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:
- Als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van uw gegevens bepalen.
- Wanneer wij uw gegevens op onwettige wijze gebruiken, maar u niet wilt dat wij ze wissen.
- Wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren ook als wij die niet langer nodig hebben omdat u wettelijke eisen wilt bepalen, uitoefenen of verdedigen.
- U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of we zwaarder wegende, legitieme redenen hebben deze te gebruiken.

• De overdracht aanvragen van uw gegevens aan uzelf of een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machinaal leesbare indeling. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons toestemming had gegeven deze te gebruiken, of wanneer we de gegevens hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

• Uw toestemming te allen tijde intrekken wanneer wij vertrouwen op uw toestemming uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, zijn wij mogelijk niet langer in staat u bepaalde producten of diensten te verlenen. Als dit het geval is, zullen we u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.


Als u de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder persoonsgegevens.


GEWOONLIJK GEEN VERGOEDING VEREIST


U hoeft geen vergoeding te betalen om uw persoonsgegevens te raadplegen (of de andere rechten uit te oefenen). We kunnen u echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond of excessief is. We kunnen in die omstandigheden ook weigeren op uw verzoek in te gaan.


WAT WE MOGELIJK VAN U NODIG HEBBEN


We moeten u mogelijk om specifieke gegevens vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te voeren). Dit is een veiligheidsmaatregel om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet worden openbaar gemaakt aan iemand die daar geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om u in verband met uw verzoek om nadere gegevens te vragen en ons antwoord te versnellen.


TIJDSLIMIET VOOR EEN REACTIE


Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Als uw verzoek erg complex is of u een aantal verzoeken hebt ingediend, kan dit soms langer dan een maand duren. In dat geval blijven we u op de hoogte houden.


UW PLICHT OM ONS OVER WIJZIGINGEN TE INFORMEREN


Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben, nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens de relatie die u met ons heeft.


Volg TUDOR

Scan de QR-code om het officiële WeChat-account van Tudor te volgen

Volg ons WeChat ID: Tudor_Official

Scan de QR-code om de officiële Tudor WeChat Video Account te volgen

Volg ons WeChat Video Account ID: Tudor帝舵