Tudor

מערכת התראה

להגיש דוח

כל בעל עניין אשר רוצה להגיש דוח מוזמן ליצור איתנו קשר דרך ערוץ זה.

מערכת ההתראה שלנו מאפשרת לך לדווח על כל ספק מוצדק לגבי השפעות מזיקות אפשריות או ממשיות הקשורות לכיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד, הגנה על הסביבה ומשילות.

ניתן להגיש הדח בצורה מאובטחת וסודית על ידי ביצוע ההוראות בטופס ההגשה.

> להגיש דוח התראה